În baza hotărîrii Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 1 din 28 mai 2018 (pct. I. 5) prin indicația nr 39-01-7203 din 11 septembrie 2018 a fost reactualizată componența nominală a Grupului Tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului instituit prin Hotărîrea Consiliului nr. 1 in 17 februarie 2012.

Grupul tehnic va fi convocat în caz de necesitate pentru soluționarea promptă și integrată a problemelor privind protecția drepturilor copilului; va face propuneri privind includerea sau excluderea subiectelor/tematici în/din agenda ședințelor Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului; va propune convocarea ședințelor extraordinare pe cele mai stringente probleme apărute; îşi va axa activitatea pe abordarea pozitivă și intersectorială a necesităţilor copilului şi familiei în procesul de implementare a politicilor guvernamentale de protecţie a drepturilor copilului.

Ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, vor asigura participarea persoanelor desemnate în calitate de membri la şedinţele de lucru. În funcție de necesitate pot fi invitați reprezentanți ale altor autorităţi publice centrale și locale, reprezentanți ai societății civile și donatorilor, experţi.

Activitatea Grupului tehnic va fi asigurată de către Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Componența Grupului Tehnic:

Moldovan-Batrînac Viorelia

consilier principal de stat al Prim-ministrului pe politici societale, președintele Grupului Tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului
Crudu Valentinșef al direcției învățămînt general, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Nistor Dorelșef al secției siguranță copii, Direcția activității comunitare a Direcției generale securitate publică, Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Afacerilor Interne
Mirca Svetlanaconsultant principal în Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Cancelaria de Stat
Trofin Gheorgheconsultant principal în direcția politici de protecție a drepturilor copilului și a familiilor cu copii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Hîrbu Veronicaconsultant superior în direcția avizare acte normative, Ministerul Justiție
Cucu Parascoviaconsultant superior în secția finanțe în sănătate și protecțe socială din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor
Stoianov Liubovișef al direcției statistica serviciilor sociale și condițiilor de trai, Biroul Național de Statistică
Tentiuc Tamarașef Direcția drepturilor copilului, Oficiul Avocatului Poporului
Gornea Marianaprocuror, șef al Secției justiție juvenilă din cadrul Direcției politici, reforme și protecție intereselor societății
Sergiu Rusanovschiofițer protecția copilului, Reprezentanța UNICEF în Republica Moldova
Rebeja Teodoramanager de program, Reprezentanța UNICEF în Republica Moldova
Buzdugan Carolinasecretar al Alianței ONG-urilor Active în domeniul protecției copilului și familiei
Mămăliga Danielapreședinte al Asociației Obștești „Parteneriate pentru fiecare copil”
Bulat Galinamanager de proiect, Asociația Obștească „Lumos Foundation Moldova”
Corețchi-Mocanu Rodicacoordonator al programelor de asistență psihosocială, Asociația Obștească „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii”
Savoschin Dorinamedic pediatru din cadrul IMSP Institutul Mamei și Copilului, membru al Societății de pediatrie din Moldova

29.11.2019

La data de 29 noiembrie a avut loc ședința Grupului tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Agendă ședinței a inclus prezentarea rezultatelor cartografierii progreselor curente înregistrate pe marginea implementării Convenției ONU privind Drepturile Copilului (CRC), , discutate provocările în implementarea prevederilor articolului 32 a CRC ce vizează protecția copiilor împotriva exploatării economice, inclusiv prin, precum și mecanismele existente privind identificarea cazurilor de exploatare prin muncă.

Membrii Grupului tehnic au făcut cunoștință cu progresele în soluționarea problemei copiilor în situație de stradă în mun. Chișinău urmare a instituirii serviciului stradal în februarie anul curent, provocările autorității tutelare locale în acest sens și au reflectat asupra posibilelor soluții. De menționat că, procesul de reintegrare socială și educațională a copiilor în situații de stradă este unul dificil, iar problema râmîne pe agenda autorităților publice centrale și locale. La fel, cei prezenți au convenit că este necesară continuarea dialogului dintre ministerele de resort și administrația publică locală pentru identificarea soluțiilor de incluziune educațională a copiilor, care își exprimă dorința de a reveni la studii.

La propunerea Direcției secretariate permanente membrii Grupului tehnic au fost invitați să prezinte propuneri pentru includere în agenda următoarei ședințe a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

Organizarea evenimentului a fost susținută de UNICEF în cadrul proiectului de asistență tehnică acordat Cancelariei de Stat pentru a sprijini activitatea Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

agenda ;i prezentarea 29.11.2019
, , , , ,

30.12.2018

La data de 27 decembrie a avut loc ședința comună a Grupului tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului și a Grupului de lucru pentru soluționarea problemei copiilor în situație de stradă.

Agendă ședinței a inclus discuția conceptului privind protecția copilului în situație de stradă. Astfel, s-a pus un accent aparte pe asigurarea unei abordări multisectoriale a necesităților individuale ale copilului aflat în situație de stradă și facilitarea procesului de reintegrare a acestuia în mediul familial și în comunitate. În acest acest context, menționăm că, pentru a asigura eficiența reintegrării socio-familiale a copiilor în municipiul Chișinău a fost inițiată instituirea serviciilor sociale specializate în lucrul cu copiii aflați în situații de stradă, care vor începe fi lansate la începutul anului 2019.

Totodată, membrii Grupului tehnic au pus în discuție rezultatele cartografierii acțiunilor implementate de către Guvernul Republicii Moldova în vederea realizării Convenției privind Drepturile Copilului și Observațiilor finale ale Comitetului pentru Drepturile Copilului a ONU din anul 2017. Prin urmare, menționăm că, în perioada 2016-2018 a fost realizată o serie de acțiuni, în scopul îmbunătățirii situației privind realizarea dreptului la educați, sănătate și protecție socială a copiilor. În același sens, analiza efectuată a determinat domeniile de intervenție pentru perioada imediat următoare. De notat, că Republica Moldova pînă la următoarea rundă de raportare în anul 2022 urmează să pună în practică mai multe inițiative, pentru care în anul curent a fost aprobat cadrul normativ.

 Organizarea evenimentului a fost susținută de UNICEF în cadrul proiectului de asistență tehnică acordat Cancelariei de Stat pentru a sprijini activitatea Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

, ,

14.11.2018

Grupul tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a întrunit la data de 13 noiembrie, în ședința de lucru pentru a propune soluții prompte la problema violenței în instituțiile de învățământ, discutată pe larg în ultimele săptămâni. Pe ordinea de zi s-a regăsit o serie de subiecte, printre care și ajustarea cadrului normativ cu privire la alimentația în instituțiile de învățământ, dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie la copii, precum și consolidarea sistemului justiției juvenile în Republica Moldova. 

În debutul ședinței membrii Grupului au fost informați despre instituirea Direcției secretariate permanente din cadrul Cancelariei de Stat, care va asigura continuitatea funcționării organelor consultative ale Guvernului, și anume a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Comisiei pentru consultări și negocieri colective, Comitetului pentru combaterea traficului de ființe umane, dar și Consiliului Național pentru Drepturile Omului. 

Conform agendei, au fost examinate cazurile de abuz sesizate din grădinițele din țară, au fost discutate măsurile întreprinse în acest sens, precum și înaintate o serie de recomandări în vederea prevenirii și identificării cazurilor similare în instituțiile de învățământ.

Alte subiecte abordate s-au axat pe problema scutirii de la plata pentru alimentație în instituțiile de învățământ preșcolar a copiilor din familii cu mulți copii și familii socialmente vulnerabile, provocările în dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie la copii și incluziunea socială a copiilor cu dizabilități, precum și pe modificările la cadrul legal cu privire la măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant. În acest sens, s-a discutat asupra opțiunii creării unor Grupuri de lucru intersectoriale focusate pe subiectele enunțate și întreprinderea acțiunilor de rigoare de către autoritățile competente.

Membrii Grupului tehnic au agreat ca în cadrul următoarei ședințe să fie prezentat progresul înregistrat pe marginea celor agreate.

, , , , , , , , , , ,

30.03.2018

La  28 martie, a avut loc şedinţa Grupului tehnic al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, organizat de către Secretariatul CNPDC.

Cei peste 20 participanţi, reprezentanţi ai tuturor membrilor CNPDC, au punctat o serie de subiecte care vizează observaţiile finale ale Comitetului ONU pentru drepturile copilului privind al patrulea şi al cincilea raport periodic combinat a Republicii Moldova, au evidenţiat necesitatea determinării sarcinilor, responsabilităţilor şi acţiunilor ce le revin autorităţilor din ţara noastră pentru următoarea perioadă, venind şi cu o serie de propuneri privind implementarea recomandărilor din partea ONU.

De asemenea, discuţiile purtate pe marginea subiectului ce ţine de necesitatea actualizării Ordinului nr. 420/1999 a Ministerului Educaţiei, cu privire la scutirea integrală/parţială de la plată pentru alimentaţie în instituţiile de învăţămînt preşcolar a copiilor din familii cu mulţi copii şi a copiilor proveniţi din familii socialmente vulnerabile s-au dovedit a fi în vizorul autorităţilor, date fiind anumite carenţe normative, şi anume, lipsa unor criterii de eligibilitate concrete de stabilire a beneficiarilor, care duce, la rîndul său, la contradicţii în vederea determinăii acestora precum şi împiedică autorităţile în aplicarea unei politici sociale eficiente şi echitabile.

În acest context s-a propus convocarea următoarei şedinţe a Grupului tehnic pînă la finele lunii aprilie, pentru a determina obiectivele de reglementare şi a stabili un plan de acţiuni în vederea implementării recomandărilor  Comitetului ONU. Totodată, s-a discutat asupra opţiunii creării unui Crup tematic pentru elaborarea isntrucţiunii clare privind scutirea de la plata pentru alimentaţie în instituţiile de învăţământ preşcolar a copiilor din familii cu mulţi copii şi a copiilor proveniţi din familii socialmente vulnerabile.     

Organizarea şedinţei a fost susţinută de UNICEF în cadrul proiectului de asistenţă tehnică acordat Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului al Cancelariei de Stat.

,

29.12.2017

Consultanţii CNPDC au oferit suport tehnic şi logistic pentru organizarea şedinţei de lucru a grupului interministerial privind violenţa care s-a desfăşurat în cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

La şedinţă au participat reprezentanţi ai MSMPS, MAI, MECC, UNICEF, CNPAC. În cadrul şedinţei s-a discutat elaborarea instrumentului unificat de monitorizare a implementării mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului.

Şedinţa a fost organizată în baza proiectului de asistentă tehnică oferit de UNICEF pentru CNPDC.

15.04.2016

În conformitate cu Hotărîrea Consiliului Național pentru protecția Drepturilor Copilului (pct.VI, (2)) în data de 15 aprilie curent, a fost convoacă ședința Grupului Tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului. 

Ședința a fost prezidată de Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Vicepreședinte al CNPDC, Stela Grigoraș.

Discuțiile în cadrul ședinței s-au axat pe dificultăţile cu care se confruntă instituțiile responsabile de asigurarea dreptului copilului la înregistrarea nașterii. În acest context, participanții la ședință au analizat situația procesului de documentare tardivă a copiilor și a asigurării interoperabilității datelor furnizate de diferite autorități responsabile de înregistrarea copiilor.

Astfel, s-a constatat că înregistrarea tardivă a nașterii copiilor este cauzată de mai mulți factori, cum ar fi: lipsa actelor de identitate a părinților, neglijența părinților sau lipsa unui părinte sau a ambilor părinți.

Totodată, reprezentanții grupului tehnic au abordat problema perfectării actelor de naștere a copiilor născuți peste hotare, care din lipsă tuturor documentelor necesare la întoarcerea în țară sau a actelor de identitate deja expirate a părinților îngreunează procesul de înregistrare a copilului născut în afara țării noastre. Membrii grupului au menționat că este un proces anevoios și de lungă durată, deoarece sunt implicate atît autoritățile din țară cît și misiunile diplomatice din țara unde s-a născut copilul.

În acest sens, în vederea realizării prevederilor Hotărării Consiliului din 4 aprilie 2016, pct I (1) va fi instituit un grup de lucru interinstituțional pentru soluționarea problemelor existente în vederea asigurării dreptului copilului la înregistrarea nașterii. Acesta va înainta propuneri pentru modificarea cadrului normativ existent și va elabora un mecanism eficient de comunicare și procedura de colaborare a structurilor abilitate, în vederea optimizării formulei de monitorizare și asistență a părinților în procesul înregistrării nașterii copiilor.

Pînă la 30 aprilie curent, componența Grupului tehnic, care este format din reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Justiției, Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, Ministerului Sănătății, Ministerul Educației, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Biroului Național de Statistică și alte autorități publice centrale și parteneri ai Consiliului va fi actualizată.

Reamintim că, Grupul tehnic al CNPDC a fost instituit în anul 2012 și reactivat după o pauză de cca 2 ani prin decizia CNPDC din 4 aprilie 2016.

Ordinea de zi GT aprilie 2016
, , ,