Cartografierea realizării observațiilor Comitetului pentru Drepturile Copilului (CRC)

Articolul din Convenția privind Drepturile Copilului anul  Recomandări Comitetului ONU DCAcțiuni întreprinseAcțiuni planificate până în anul 2021
Art. 2 Nediscriminarea201715 (a)

Observând eforturile Statului parte în domeniul prevenirii și combaterii discriminării, Comitetul recomandă ca Statul parte:

Să-și intensifice eforturile pentru a asigura eliminarea reală a oricărei forme de discriminare împotriva copiilor cu dizabilități, copiilor aparținând minorităţilor etnice, în special copiii de etnie romă, copiii din comunitatea LGBTI și alte grupuri de copii aflaţi în situații vulnerabile, inclusiv copiii care trăiesc în sărăcie, copiii ai căror părinți au emigrat peste hotare și copiii străzii. Aceste măsuri ar trebui să includă, printre altele, modificarea legilor relevante, instruirea permanentă a poliției privind sensibilitatea și receptivitatea la minorităţi și campanii de conştientizare și educaţie, în special la nivel de comunitate și în școli;

Legea Nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii, modificată în anul 2016, 2017, 2018 prevede prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

Cu sprijinul MECC, Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI)  implementează din anul 2018,  Proiectul “IntegrACT-PLUS”, care este o continuare organică a proiectului “IntegrACT – tineri diverși pentru o societate unitară” implementat în 9 comunități minoritare în perioada martie-noiembrie 2017. “IntegrACT-PLUS” vine să valorifice rezultatele acumulate în proiectul precedent, să pună contur pe cele mai de succes practice, precum și să adauge valoare prin replicarea modelului IntegrACT în alte comunități rurale ale tării.

La fel, cu suportul MECC, Terre des hommes Moldova (Tdh), în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI), precum și cu implicarea și participarea activă a copiilor și tinerilor, profesioniștilor de la nivel local și a membrilor comunității implemnetează Proiectul ”Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova”  în perioada noiembrie 2017 – ianuarie 2020. Proiectul își propune să consolideze protecția drepturilor omului și să combată discriminarea minorităților etnice în 20 de comunități din Republica Moldova, răspunzînd, astfel, obiectivului global al Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului (IEDDO) – „Îmbunătățirea și monitorizarea respectării și protecției drepturilor omului și combaterea discriminării celor mai vulnerabile grupuri din Republica Moldova” și, în mod special, Obiectivului Specific trei – „Susținerea protecției persoanelor care aparțin minorităților etnice”.

Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” are drept obiectiv valorificarea potențialului uman și financiar al diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova. Potrivit acestui program, reprezentanții diasporei sunt încurajați să susțină dezvoltarea localităților de baștină. Finanțarea proiectelor din cadrul programului se va efectua în baza parteneriatului 1+3: Diaspora + Guvern, autoritățile publice locale și partenerii de dezvoltare/donatorii. În cadrul programului sunt eligibile pentru finanțare activități care țin de următoarele domenii, precum infrastructură (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură); protecția mediului înconjurător (prevenirea poluării mediului înconjurător, managementul deșeurilor); economic (dezvoltarea regiunii,  investiții, dezvoltarea agriculturii); eficiență energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică); cultură (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, expoziții și festivaluri); educație (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know-how); protecție socială (centre medicale, centre sociale, cantine sociale, etc.). Programul „DAR 1+3” este prevăzut pentru perioada 2019-2025 și va fi accesibil începând cu data de 01 ianuarie 2019.

În anul 2016-2018 a fost implementat Programul DOR Diasporă*Origini*Reveniri dedicat atât copiilor din diasporă, cât și celor din Republica Moldova și se desfășoară sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, începând cu anul 2013. Până în prezent la DOR au participat peste 500 de copii. Scopul programului este de a consolida legăturile emoționale, culturale și de identitate ale copiilor din diasporă cu țara lor de origine.

Având în vedere diversitatea multiculturală a Republicii Moldova, Guvernul prin intermediul Biroului Relații Interetnice (BRI) organizează în fiecare an diverse activități de ordin lingvistic, socio-cultural (mese rotunde, conferințe, instruiri, festivaluri etc.)

Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” – postul cu acoperire naţională realizează emisiunile TV şi radio în limba de stat şi în limbile etniilor conlocuitoare.

 Elaborarea proiectului de HG ”Cu privire la funcționarea Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități” (MSMPS)

Organizarea cursurilor de consolidare a capacităţilor poliţiştilor în domeniul protecţiei drepturilor omului, în special ale minorităţilor naţionale (MAI)

 

Implementarea proiectului pilot privind aplicarea prevederilor Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare în 7 localități populate compact de persoane aparținînd unor minorități naționale și aprobarea angajamentelor ce urmează a fi asumate (BRI)

Ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare (MECC)

Organizarea campaniilor/ evenimentelor de informare privind Observațiile finale adoptate de către Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării rasiale în data de 8 mai 2017(BRI)