Despre Consiliu

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului a fost instituit prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 30.09.2005, și reactivat în an. 2010. Consiliul este un organ guvernamental care are misiunea să asigure elaborarea şi implementarea politicilor de protecţie a drepturilor copilului şi familiei.

 

Actualmente, mai multe ministere împart responsabilităţile privind protecţia copiiilor, cum ar fi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne și altele. Componența actuală este stabilită prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 338/2023

 

Consiliul se constituie din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, precum şi reprezentanţi ai organismelor internaţionale şi ONG-lor naţionale care activează în domeniu. Activitatea Consiliului se desfăşoară în baza Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, Constituţiei Republicii Moldova, Legii privind drepturile copilului, altor acte normative în domeniu.

 

În baza Regulamentului Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (Hotărîrea Guvernului nr.338/2023), Consiliul național realizează următoarele obiective:

 

1) coordonează activitatea autorităților publice centrale în domeniul protecției drepturilor copilului;

2) monitorizează implementarea politicilor în domeniul protecției drepturilor copilului;

3) coordonează și monitorizează implementarea recomandărilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;

4) identifică direcțiile prioritare de intervenție în domeniul protecției drepturilor copilului;

5) acordă suport metodologic autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea în monitorizarea și promovarea respectării drepturilor copilului la nivel teritorial;

6) se implică în dezvoltarea și îmbunătățirea cadrului legislativ privind protecția drepturilor copilului;

7) asigură informarea publicului larg despre acțiunile întreprinse de către stat în vederea respectării drepturilor copilului;

8) instituie grupuri tematice de lucru permanente sau ad-hoc, cu aprobarea componenței, atribuțiilor și competențelor acestora prin hotărârile Consiliului național;

9) coordonează și monitorizează la nivel național  implementarea Convenției cu privire la drepturile copilului, a recomandărilor periodice ale Comitetului ONU pentru drepturile copilului, a altor tratate și recomandări ale mecanismelor internaționale din domeniul drepturilor copilului la care Republica Moldova este parte și a cadrului normativ național în domeniul protecției drepturilor copilului;

10)  coordonează activități de elaborare a rapoartelor privind implementarea tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte în domeniul ce vizează protecția drepturilor copilului;

11) asigură interacțiunea cu mecanismele internaționale de protecție a drepturilor copilului;

12) desfășoară, după necesitate, ședințe comune cu organizațiile societății civile de specialitate în scopul promovării politicilor naționale privind protecția drepturilor copilului;

13) coordonează elaborarea și implementarea standardelor/normelor de îngrijire și educație a copiilor în instituțiile de stat și instituțiile private destinate copilului;

14) asigură informarea publicului larg despre problemele actuale ale copiilor.

 

Implementarea politicilor în domeniul protecţiei copilului solicită implicarea pregnantă a Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care asigură colaborarea intersectorială a structurilor guvernamentale şi interacţiunea cu sectorul asociativ din domeniu, care este la fel o resursă importantă pentru dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului. Pe parcursul anilor, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului a demonstrat viabilitate, a coordonat elaborarea documentelor de politici în domeniu, devenind o platformă de discuţie a problemelor copilului între structurile guvernamentale şi structurile neguvernamentale, consolidînd parteneriatele profesionale.