Planul de activitate al Consiliului național pentru protecția drepturilor copilului

Conform Regulamentului Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare, activitatea Consiliului se desfăşoară conform planului, elaborat de secretariatul Consiliului şi aprobat anual în prima sa şedinţă. 

 

 

Planul de activitate

al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru anii 2018-2019

Aprobat prin Hotărîrea Consiliului Național nr. 1 din 28 mai 2018

 

ActivitățiResponsabili

Termeni

de realizare

Rezultat

Ședința I (2018)

Rezultatele activităţii în domeniul protecției drepturilor copilului în perioada 2016 – 2017.

Aprobarea Planului de activitate al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru anii 2018-2019.

Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Justiției

Trimestrul II

subiect discutat în cadrul ședinței CNPDC in 28 mai 2018
 

Prezentarea proiectului Planului național de implementare a Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
subiect discutat în cadrul ședinței CNPDC in 28 mai 2018
 

Examinarea proiectului Foii de parcurs privind asigurarea securității în perimetrul instituțiilor de învățămînt.

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
subiect discutat în cadrul ședinței CNPDC in 28 mai 2018
 

Examinarea propunerilor de politici publice privind extinderea și diversificarea serviciilor de îngrijire de tip familial pentru copii cu vîrsta 0-3 ani și copii cu dizabilități.

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.

Ministerul Finanțelor
subiect discutat în cadrul ședinței CNPDC in 28 mai 2018
 

Ședința II (2018)

Perfectarea cadrului normativ pentru consolidarea sistemului de justiție juvenilă și consolidarea instrumentelor de protecție a copiilor victime sau martori în procedurile penale și a copiilor în situație de risc.

Ministerul Justiției

Ministerul Afacerilor Interne

Procuratura Generală

Inspectoratul Național de Probațiune
Trimestrul III  aprobată Legea privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant nr.299/2018 

Dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie la copii: implementarea legii nr.60/2012 privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati, art.44 (în vigoare de la 1 ianuarie 2013): provocări și soluții. 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (CRAP)
subiect discutat în cadrul ședinței Grupului tehnic al Consiliului național pentru protecția drepturilor copilului din 14.11.2018

Prezentarea raportului integrat privind implementarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului în anul 2017

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției SocialeRaport prezentat Guvernului de către MSMPS la 16 august 2018

Ședința III (2018)

Asigurarea infrastructurii pentru realizarea dreptului la o educație de calitate și echitabilă în instituțiile: asigurarea bazei tehnico-materiale (situația privind accesul la apă de calitate și sanitație; asigurarea alimentației; transportarea copiilor/copiilor cu dizabilități) și didactico-metodice (asigurarea cu tehnica de calcul, utilaje, echipamente).

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,

Ministerul Finanțelor

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Agenția Națională pentru Sănătate Publică 
Trimestrul IV  
Monitorizarea calității alimentației în instituțiile de învățămînt

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,

Autoritățile Administrației Publice Locale 
 
Revizuirea cadrului normativ privind activitatea CNPDC și a CR/MPDC Secretariatul Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (asistența tehnică UNICEF)

proiectul Regulamentului elaborat (Număr Unic 117/CS/2019)

în proces de definitivare

Examinarea conceptului de reformă a educației, inclusiv evaluarea strategiei „Educație 2020”

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

expertiza UNICEF
 

Strategia „Educatia 2020” a fost evaluată la jumatate de termen de către Ministerul Educatiei, Culturii și Cercetarii cu suportul UNICEF Moldova în anul 2018. 

La 02.10.2018, în cadrul ședinței Grupului local de țară în domeniul educației  a fost validat Raportul de evaluarea a Strategiei „Educația 2020” la jumatate de termen.

Ședința IV (2019)

Modificarea cadrului normativ în vederea îmbunătățirii accesului copiilor sub 3 ani la educație; Reglementarea funcționării instituțiilor de educație timpurie private;

Finanțarea educației timpurii în bază de formulă

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

Ministerul Finanțelor

expertiza UNICEF
Trimestrul I 

subiect discutat în cadrul ședinței Grupul de lucru interministerial este creat pentru a efectua o analiză amplă a situației social-economice a familiilor cu venituri mici și mijlocii cu copii cu vîrsta cuprinsă între 1,5-3

materialele ședinței 

modificarea art.23 al Codului educației al Republicii Moldova prin LP nr.269/2018

Examinarea conceptului de modernizare a serviciilor de alimentație în instituțiile educaționale

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,

Autoritățile Administrației Publice Locale

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
 

Realizarea recomandărilor la Raportul național periodic comasat 4 și 5 cu privire la drepturile copilului a Comitetului pentru Drepturile Copilului (CRC/MDA/CO/4-5 din 20 octombrie 2017) 

Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

(asistența tehnică  UNICEF)

Membrii Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

subiect discutat în cadrul Grupului tehnic al Consiliului național pentru propecția drepturilor colipului din 29.11.2018

materialele ședinței

Asigurarea dreptului copilului la identitate și cetățenie. Situația privind documentarea copiilor. Pregătirea procesului de înregistrare electronică a copilului la naștere (eBirth)

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Agenția Servicii Publice

subiect discutat în cadrul ședinței Consiliuui național pentru protecția drepturilor copilului din 21.01.2020

materialele ședinței 

Ședința V (2019)
Promovarea modului sănătos de viață. 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Autoritățile Administrației Publice Locale
Trimestrul II  
Examinarea conceptului de dezvoltare fizică a copiilor 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Autoritățile Administrației Publice Locale
 
Monitorizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă (indicatori) legate de copii 

Biroul Național de Statistică

expertiza UNICEF
 

Prezentarea pachetului minim de servicii pentru familii vulnerabile cu copii și implementarea acestuia

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Ministeriul Finanțelor
pachetul minim de servicii sociale aprobat prin HG nr.800/2018

Ședința VI (2019)

Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru copii „Telefonul copilului” (116111). Raport la 5 ani de activitate.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției SocialeTrimestrul III

 

5 ani de activitate a Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru copii 116-111

Raportul de activitate pentru 2018

Situația privind angajarea specialiştilor pentru protecţia drepturilor copilului, conform prevederilor Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Ministerul Finanțelor

Autoritățile publice locale
 

Asigurarea dreptului la educație a copiilor cu deficienţe senzoriale, autism şi dizabilităţi severe

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
 

Ședința VII (2019)

Rezultatele implementării Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (HG 523/2011)

Ministerul Educației, Culturii și CercetăriiTrimestrul IV 

 

subiect discutat în cadrul ședinței Consiliuui național pentru protecția drepturilor copilului din 21.01.2020

materialele ședinței 

Prezentarea evaluării la mijloc de termen a strategiei pentru Protecția Copilului, a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. Recomandări.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
UNICEF
ședința de validare a constatărilor evaluării intrmediare a implementării Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 și a Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei a avut loc în incinta MSMPS la 9 decembrie 2019
Dezvoltarea serviciilor specializate pentru lucru cu copiii în situație de stradă

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Ministerul Finanțelor

Autoritățile Publice Locale

Fundația Terre des Hommes - Lausanne

subiect discutat în cadrul Grupului tehnic al Consiliului național pentru propecția drepturilor colipului din 29.11.2018 și 27.12.2018

materialele ședinței

 

Ședința I (2020)

Prezentarea Foii de parcurs privind combaterea violenței împotriva copiilor în Republica Moldova: 50 de acțiuni INSPIR(AT)E.

UNICEF

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Trimestrul I

subiect discutat în cadrul ședinței Consiliuui național pentru protecția drepturilor copilului din 21.01.2020

materialele ședinței 

Prezentarea progreselor în implementarea procesului de înregistrare electronică a copilului la naștere.

Agenția de Guvernare Electronică Agenția Servicii Publice

 

subiect discutat în cadrul ședinței Consiliuui național pentru protecția drepturilor copilului din 21.01.2020

materialele ședinței 

Prezentarea Raportului de evaluare privind implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011 - 2020Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

 

 

subiect discutat în cadrul ședinței Consiliuui național pentru protecția drepturilor copilului din 21.01.2020

materialele ședinței 

Ședința II (2020)

Asigurarea dreptului copilului la educație, în contextul pandemiei de COVID-19. Măsurile întreprinse pentru inițierea noului an academic 2020/21 în condiții de siguranță pentru toate treptele de învățământ.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale 

Trimestrul II

subiect discutat în cadrul ședinței Consiliuui național pentru protecția drepturilor copilului din 25.08.2020

materialele ședinței

Măsurile de prevenire și combatere a delincvenței juvenile prevăzute în noul Program național de prevenire și combatere a criminalității în rândul grupurilor vulnerabile, în special al minorilor, cu aplicarea unor măsuri extensive psihopedagogice și de promovare a ordinii publice comunitare. Ministerul Afacerilor Interne 

subiect discutat în cadrul ședinței Consiliuui național pentru protecția drepturilor copilului din 25.08.2020

materialele ședinței

Ședința III (2020)

 

Situația privind siguranța copiilor în mediul online

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Trimestrul III

 

 

 
Protecția copiilor împotriva exploatării economice

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Oficiul Avocatului Poporului

 
Rezultatele evaluării ale eficienței și eficacității mecanismelor intersectoriale de colaborare existente

Oficiul Avocatului Poporului

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

 
Monitorizarea implementării Hotărârilor aprobate în cadrul ședințelor CNPDC