Правительство Республики Молдова

Национальный консилиум по защите прав ребенка

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Nr 122/2003

art 75

art 77

art 110 1

Legea Nr.299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
Codul deontologic al jurnalistului. Protecţia copiilor.
Ordin ME 60 07.02.2014 Regulament comunicare mass media
Legea Nr. 30/2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei
Кодекс о правонарушениях Республики Молдова №. 218/2008 (ст. 16 Ответственность физического лица)
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Nr. 985/2002

(art.21 Subiect al infracţiunii; art.53 Liberarea de răspundere penală a minorului; art.93 Liberarea de pedeapsă penală a minorului; art. 104 Aplicarea măsurilor de constîngere cu caracter educativ)

Legea Nr.547/2003 asistenţei sociale
Ordin ME 60 07.02.2014 Regulament comunicare mass media
HG Nr.1039/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor
HG Nr. 143/2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului
HG Nr. 591/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate
HG Nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
LEGE Nr. 315/2016privind prestaţiile sociale pentru copii
HG Nr. 1106/2016 cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022
HG Nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi
HG Nr.835/2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020
Закон № 215/2016 о молодежи
Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 01-02-2016 о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке назначения и выплаты пособий семьям с детьми, утвержденное Постановлением Правительства № 1478 от 15 ноября 2002 г.

pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 20-01-2016 об утверждении Рамочного положения об организации и функционировании Комиссии по защите ребенка, находящегося в затруднительном положении
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate
Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 от 01-02-2016 об утверждении Технического регламента относительно обеспечения присутствия на рынке зажигалок, которые являются безопасными для детей, и запрещения введения на рынок сувенирных зажигалок

сu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzicerea

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 898 от 30-12-2015 об утверждении Рамочного положения об организации и функционировании Службы по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми и минимальных стандартов качества

pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și uncționarea Serviciului de asistență și protețcie a victimilor traficului de fiinţe umane şi a standardelor minime de calitate

 

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 808 от 29-10-2015 об утверждении Технического регламента о безопасности игрушек
pentru aprobarea reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor
Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 494 от 12-08-2015 о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства

pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului

Страницы

Justiția juvenilă și executarea pedepsei penale

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Nr 122/2003

art 75

art 77

art 110 1

Legea Nr.299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
Кодекс о правонарушениях Республики Молдова №. 218/2008 (ст. 16 Ответственность физического лица)
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Nr. 985/2002

(art.21 Subiect al infracţiunii; art.53 Liberarea de răspundere penală a minorului; art.93 Liberarea de pedeapsă penală a minorului; art. 104 Aplicarea măsurilor de constîngere cu caracter educativ)

Tratatele/convențiile internaționale

Европейская социальная хартия

Carta nr 1996 din 03,05,1996

 

о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии
о ратификации Европейской конвенции о признании и исполнении решений в отношении опеки над детьми и ее восстановления

Aderarea prin Legea Nr.315 din 18.07.2003

Конвенции Международной организации труда № 182/1999 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда

Aderarea prin Legea Nr. 849 din 14.02.2002 

Mass media, mediul online și exprimarea opiniei

Codul deontologic al jurnalistului. Protecţia copiilor.
Ordin ME 60 07.02.2014 Regulament comunicare mass media
Legea Nr. 30/2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei
Ordin ME 60 07.02.2014 Regulament comunicare mass media

Suportul copiilor cu necesități speciale

Legea Nr.547/2003 asistenţei sociale

Protecția socială și serviciile sociale pentru copii și tineri

HG Nr.1039/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor
HG Nr. 591/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate
LEGE Nr. 315/2016privind prestaţiile sociale pentru copii
Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 823 от 04-07-2008 об утверждении Минимальных стандартов качества социальных услуг, предоставляемых в центрах помещения детей с ограниченными возможностями

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru  serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru  copii cu dizabilităţi

о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах

Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 06.02.2004

Cu caracter general

HG Nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
HG Nr. 1106/2016 cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022
HG Nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi
HG Nr.835/2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020
Закон № 215/2016 о молодежи

Violența și abuz

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ*