Concurs extins: Consultant juridic în cadrul Secretariatului permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului al Cancelariei de Stat anunță concurs pentru ocuparea funcției de consultant juridic

Termen (iulie-decembrie 2018)

Scopul general al funcţiei:

Oferirea consultanței juridice și de sprijin Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului și Secretariatului permanent al acestuia. Asistență în timp util și de calitate la soluționarea problemelor ce pot să apară în decursul desfășurării activităților planificate.

Sarcinile de bază:

1. Coordonarea procesului de armonizare a prevederilor legislaţiei naţionale la prevederile legislaţiei internaţionale în domeniul protecției drepturilor copilului;

2. Acordarea asistenţei consultative şi avizarea iniţiativelor autorităţilor administraţiei publice şi/sau altor demersuri ce necesită argumentări sau justificări legale privind optimizarea activităţii acestora;

3. Facilitarea colaborării Secretariatului permanent cu instituţiile organelor de drept şi partenerii cu atribuţii în domeniul justiţiei, în vederea îmbunătăţirii capacităţii instituţionale de identificare, urmărire penală şi sancţionare a încălcărilor drepturilor copilului. Cooperarea cu experţii naţionali şi internaţionali în vederea schimbului de bune practici în domeniul drepturilor copilului;

4. Participare la elaborarea rapoartelor lunare, anuale de activitate ale Secretariatului permanent şi ale Consiliului Național;

5. Conlucrare cu expertul național pentru elaborarea modificărilor a cadrului de reglementare a activității Consiliului Național pentru Protecția drepturilor copilului și a structurilor locale ale acestuia

6. Realizarea obiectivelor şi activităţilor planificate în cadrul Secretariatului permanent conform prevederilor legale în îmbunătăţirea politicilor de protecție a drepturilor copilului.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază :

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Posedarea limbii de stat;
  • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 Cerinţe specifice

Studii: Superioare, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic; 

Experienţă profesională: minimum 3 ani în domeniul juridic, experiență relevantă în elaborarea și expertiza de acte normative; în cadrul sistemului juridic al Republicii Moldova în sectorul public; lucrul cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu societatea civilă activă în domeniul protecției drepturilor copilului;

Cunoştinţe:

cunoaşterea sistemului de protecţie a copilului din Republica Moldova; cunoașterea limbii de stat și limbii ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit); cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1, capacități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi:

lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente:

spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/ prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  • copia carnetului de muncă[1];
  • cazier judiciar[2];
  • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;
  • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 10 august 2018, ora 17:00.

Informaţii referitor la procedura de selectare:

Svetlana Mirca

Telefon –  022.250.237

e-mail: svetlana.mirca@gov.md

Adresa poștală – 2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, oficiul 617


[1] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării interviului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.