Правительство Республики Молдова

Национальный консилиум по защите прав ребенка

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului
Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 567 от 10-09-2009 об утверждении Положения об образовании местных центров раннего развития детей в возрасте 3-(6)7 лет

cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Comunitar de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 3-(6)7 ani

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 от 03-04-2009 об упрощении процедуры регистрации новорожденных детей

cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuţi

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 934 от 04-08-2008 об утверждении Перечня дополнительных медицинских услуг, предоставляемых детям, учащимся и студентам в учебных заведениях

cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor suplimentare de sănătate acordate copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 824 от 04-07-2008 об утверждении Минимальных стандартов качества социальных услуг, предоставляемых в дневных центрах для детей с ограниченными возможностями

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 823 от 04-07-2008 об утверждении Минимальных стандартов качества социальных услуг, предоставляемых в центрах помещения детей с ограниченными возможностями

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru  serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru  copii cu dizabilităţi

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432 от 20-04-2007 об утверждении Минимальных стандартов качества по уходу, воспитанию и социализации детей в учреждениях интернатского типа

pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea,  educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительство № 900 от 08-08-2006 о финансовой поддержке детей-сирот, граждан Республики Молдова, рекомендованных и зачисленных на учебу за рубежом

cu privire la susţinerea financiară a copiilor orfani, cetăţeni ai Republicii Moldova, recomandaţi şi admişi la studii peste hotare

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 581 от 25-05-2006 об утверждении Положения об условиях назначения и выплаты пособий усыновленным детям и детям, над которыми установлена опека/попечительство

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile  de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi  şi cei  aflaţi sub tutelă/curatelă

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительство № 1335 от 03-12-2004

cu privire la aprobarea normelor naturale de asigurare cu produse alimentare, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, obiecte de igienă personală, jocuri şi jucării pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de copii, şcolile (gimnaziile) - internat de toate tipurile

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительство № 1733 от 31-12-2002 об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа

cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani  şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii  de tip familial

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительство № 233 от 28-03-2001 о некоторых мерах по уменьшению таких социальных явлений, как попрошайничество, бродяжничество и "дети улицы"

privind unele măsuri pentru diminuarea fenomenelor cerşetoriei, vagabondajului şi "copiilor străzii"

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ № 472 от 29-08-1996 об обязательной подготовке к школе детей с 5-летнего возраста № 472 от 29-08-1996 об обязательной подготовке к школе детей с 5-летнего возраста

cu privire la pregătirea obligatorie către şcoală a copiilor de la vîrsta de 5 ani

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительство № 434 от 23-07-1996

pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vîrste între 5 şi 16 ani

о защите детей от негативного влияния информации

cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ*
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
о ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных посягательств

Aderare prin Legea nr 263 din 19.12.2011

о присоединении Республики Молдова к Конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления и к Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей
о присоединении Республики Молдова к Конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления и к Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей
Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1468 din 29.01.1998
о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии
о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах

Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 06.02.2004

о ратификации Европейской конвенции о признании и исполнении решений в отношении опеки над детьми и ее восстановления

Aderarea prin Legea Nr.315 din 18.07.2003

Конвенции Международной организации труда № 182/1999 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда

Aderarea prin Legea Nr. 849 din 14.02.2002 

Конвенция Международной организации труда № 182/1999 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда
Европейская конвенция о правовом статусе внебрачных детей

Aderare prin Legea Nr.722 din 07.12.2001

Страницы

Justiția juvenilă și executarea pedepsei penale

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Nr 122/2003

art 75

art 77

art 110 1

Legea Nr.299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
Кодекс о правонарушениях Республики Молдова №. 218/2008 (ст. 16 Ответственность физического лица)
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Nr. 985/2002

(art.21 Subiect al infracţiunii; art.53 Liberarea de răspundere penală a minorului; art.93 Liberarea de pedeapsă penală a minorului; art. 104 Aplicarea măsurilor de constîngere cu caracter educativ)

Tratatele/convențiile internaționale

Европейская социальная хартия

Carta nr 1996 din 03,05,1996

 

о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии
о ратификации Европейской конвенции о признании и исполнении решений в отношении опеки над детьми и ее восстановления

Aderarea prin Legea Nr.315 din 18.07.2003

Конвенции Международной организации труда № 182/1999 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда

Aderarea prin Legea Nr. 849 din 14.02.2002 

Mass media, mediul online și exprimarea opiniei

Codul deontologic al jurnalistului. Protecţia copiilor.
Ordin ME 60 07.02.2014 Regulament comunicare mass media
Legea Nr. 30/2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei
Ordin ME 60 07.02.2014 Regulament comunicare mass media

Suportul copiilor cu necesități speciale

Legea Nr.547/2003 asistenţei sociale

Protecția socială și serviciile sociale pentru copii și tineri

HG Nr.1039/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor
HG Nr. 591/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate
LEGE Nr. 315/2016privind prestaţiile sociale pentru copii
Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 823 от 04-07-2008 об утверждении Минимальных стандартов качества социальных услуг, предоставляемых в центрах помещения детей с ограниченными возможностями

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru  serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru  copii cu dizabilităţi

о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах

Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 06.02.2004

Cu caracter general

HG Nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
HG Nr. 1106/2016 cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022
HG Nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi
HG Nr.835/2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020
Закон № 215/2016 о молодежи

Violența și abuz

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ*