Правительство Республики Молдова

Национальный консилиум по защите прав ребенка

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului
Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 441 от 17-07-2015 об утверждении Типового положения об организации и функционировании социальной службы «Дневной центр для детей, находящихся в ситуации риска» и Минимальных стандартов качества

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi a standardelor minime de calitate

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 441 от 17-07-2015 об утверждении Типового положения об организации и функционировании социальной службы «Дневной центр для детей, находящихся в ситуации риска» и Минимальных стандартов качества

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi a standardelor minime de calitate

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437 от 17-07-2015 о внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке выдачи листка о медицинском отпуске

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404 от 16-06-2015 об утверждении Рамочного положения об организации и функционировании отраслевого местного органа в области образования и его типовой структуры
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului şi a structurii-tip a acestuia
Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 от 15-05-2015 об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний сезон 2015 года

cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2015 

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 944 от 14-11-2014 об утверждении Стратегии развития образования на 2014-2020 годы «Образование-2020»

cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 851 от 08-10-2014 об утверждении Положения о назначении и выплате ежедневного пособия для детей, размещенных в Общинном доме для детей, находящихся в ситуации риска

cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copiii plasaţi în Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 780 от 25-09-2014 об утверждении Минимальных стандартов качества Социальной службы семейной поддержки для семей с детьми

cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 760 от 17-09-2014 об утверждении Рамочного положения об организации и функционировании Службы патронатного воспитания и минимальных стандартов качества

pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la  organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală  profesionistă şi a standardelor minime de calitate

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 870 от 08-10-2014

despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale  şi de meserii,instituţiile de învăţămînt mediu despecialitate şi superior universitar, şcolile de tip internat şi casele de copii

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 529 от 03-07-2014 об утверждении Минимальных стандартов качества для Социальной службы «Общинный дом для детей, находящихся в ситуации риска»

cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru Serviciul social „Casă comunitară pentru copii în situaţie de risc”

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 434 от 10-06-2014 oб утверждении Стратегии защиты ребенка на 2014-2020 годы

privind aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 28-03-2014 об утверждении Положения о деятельности многопрофильной территориальной группы в рамках Национальной системы перенаправления

cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrulSistemului naţional de referire

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 988 от 06-12-2013 oб утверждении Национальной программы по профилактике, снижению заболеваемости и смертности от врожденных пороков развития и наследственной патологии детей в Республике Молдова на 2013-2017 годы

cu privire la aprobarea Programului naţional de prevenire şi reducere a mortalităţii şi morbidităţii copiilor prin malformaţii congenitale şi patologii ereditare pentru anii 2013-2017

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 889 от 11-11-2013 об утверждении Рамочного положения об организации и функционировании Социальной службы семейной поддержки для семей с детьми
Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 889 от 11-11-2013 об утверждении Рамочного положения об организации и функционировании Социальной службы семейной поддержки для семей с детьми
Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 889 от 11-11-2013 об утверждении Рамочного положения об организации и функционировании Социальной службы семейной поддержки для семей с детьми

pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social  de sprijin pentru familiile cu copii

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 732 от 16-09-2013 о Республиканском центре психопедагогической помощи и районной/муниципальной службе психопедагогической помощи

cu privire la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 от 17-01-2013 об утверждении Типового положения об организации и функционировании социальной службы «Общинный дом для детей, находящихся в ситуации риска»

privind aprobarea Regulamentului-cadru  cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 471 от 02-07-2012 о создании Образовательного центра для детей с онкологическими заболеваниями

cu privire la Centrul educaţional pentru copiii bolnavi de cancer

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 560 от 25-07-2011 о создании Консультативного совета по усыновлению и утверждении Положения о его деятельности

pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopţii şi aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 550 от 22-07-2011 об утверждении Положения о процедуре аккредитации и функционирования зарубежных организаций с полномочиями по международному усыновлению в Республике Молдова и списка услуг и видов деятельности, которые они

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova şi a listei serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 523 от 11-07-2011 об утверждении Программы развития инклюзивного образования в Республике Молдова на 2011-2020 годы

cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1182 от 22-12-2010 об утверждении Положения о механизме межотраслевого сотрудничества в медико-социальной области в целях предупреждения и снижения уровня материнской, детской смертности и смертности среди детей в возрасте д

pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 924 от 31-12-2009 o пособиях для детей, устроенных в службу патронатного воспитания

cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă

Страницы

Justiția juvenilă și executarea pedepsei penale

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Nr 122/2003

art 75

art 77

art 110 1

Legea Nr.299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
Кодекс о правонарушениях Республики Молдова №. 218/2008 (ст. 16 Ответственность физического лица)
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Nr. 985/2002

(art.21 Subiect al infracţiunii; art.53 Liberarea de răspundere penală a minorului; art.93 Liberarea de pedeapsă penală a minorului; art. 104 Aplicarea măsurilor de constîngere cu caracter educativ)

Tratatele/convențiile internaționale

Европейская социальная хартия

Carta nr 1996 din 03,05,1996

 

о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии
о ратификации Европейской конвенции о признании и исполнении решений в отношении опеки над детьми и ее восстановления

Aderarea prin Legea Nr.315 din 18.07.2003

Конвенции Международной организации труда № 182/1999 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда

Aderarea prin Legea Nr. 849 din 14.02.2002 

Mass media, mediul online și exprimarea opiniei

Codul deontologic al jurnalistului. Protecţia copiilor.
Ordin ME 60 07.02.2014 Regulament comunicare mass media
Legea Nr. 30/2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei
Ordin ME 60 07.02.2014 Regulament comunicare mass media

Suportul copiilor cu necesități speciale

Legea Nr.547/2003 asistenţei sociale

Protecția socială și serviciile sociale pentru copii și tineri

HG Nr.1039/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor
HG Nr. 591/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate
LEGE Nr. 315/2016privind prestaţiile sociale pentru copii
Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 823 от 04-07-2008 об утверждении Минимальных стандартов качества социальных услуг, предоставляемых в центрах помещения детей с ограниченными возможностями

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru  serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru  copii cu dizabilităţi

о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах

Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 06.02.2004

Cu caracter general

HG Nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
HG Nr. 1106/2016 cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022
HG Nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi
HG Nr.835/2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020
Закон № 215/2016 о молодежи

Violența și abuz

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ*