Direcția secretariate permanente anunță concurs pentru ocuparea funcției de consultant comunicare în cadrul proiectului de asistență tehnică UNICEF pentru Cancelaria de Stat pentru anul 2019

Direcția secretariate permanente anunță concurs pentru ocuparea funcției de consultant comunicare în cadrul proiectului „Consolidarea capacității Direcției secretariate permanente a cancelariei de Stat pentru a asigura funcționalitatea eficientă a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului”

(part time)

 

Termen (martie-noiembrie 2019)

 

Scopul general al funcţiei:

Diseminarea informațiilor privind activitatea, progresele şi rezultatele obţinute în realizarea activităţilor Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (în continuare Consiliu) și secretariatului acestuia. Monitorizarea actualizării paginii web a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului și a contrului de pe rețelele de socializare.

 

Sarcinile de bază:

1. Elaborarea comunicatelor de presă privind activitatea Consiliului ale grupurilor de lucru ale acestuia și secretariatului (ședințele ordinare/extraordinare a CNPDC, ședințele Grupului tehnic și a Grupurilor de lucru), evenimente, informații de interes public;

2. Stabilirea și menținerea relațiilor cu structurile responsabile de comunicare ale membrilor Consiliului în vederea pregătirii și diseminării informațiilor privind realizarea activităților ce țin de domeniul protecției drepturilor copilului, realizate de către membrii CNPDC;

3. Coordonarea elaborării și producerii materialelor pentru creșterea vizibilității CNPDC;

4. Actualizarea informațiilor plasate pe pagina web a CNPDC www.cnpdc.gov.md și contul de pe rețelele de socializare (facebook);

5. Participare la elaborarea rapoartelor lunare, anuale de activitate ale secretariatului Consiliului.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază :

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Posedarea limbii de stat;
  • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 

Cerinţe specifice

Studii: Superioare, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științe ale comunicării

Experienţă profesională: minimum 3 ani în domeniul comunicării și relațiilor publice, experiență de lucru în domeniul comunicării și relaților publice cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu societatea civilă activă în domeniul protecției drepturilor copilului;

 

Cunoştinţe:

cunoaşterea sistemului de protecţie a copilului din Republica Moldova; cunoașterea limbii de stat și limbii ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit); cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1, capacități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Abilităţi:

lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, comunicare eficientă.

 

Atitudini/comportamente:

spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/ prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

  • formularul de participare (poate fi accesat la https://cancelaria.gov.md/ro/apc/informatii-suplimentare);
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  • copia carnetului de muncă[1];
  • cazier judiciar[2];
  • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;
  • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 1 martie 2019, ora 17:00. 

Informaţii referitor la procedura de selectare:

Svetlana Mirca

Telefon –  022.250.237

e-mail: svetlana.mirca@gov.md

 

Adresa poștală – 2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, oficiul 568[1] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării interviului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.