Direcția secretariate permanente anunță concurs pentru ocuparea funcției de asistent secretariat și logistică în cadrul proiectului de asistență tehnică UNICEF pentru Cancelaria de Stat

Direcția secretariate permanente anunță concurs pentru ocuparea funcției de asistent secretariat și logistică în cadrul proiectului „Consolidarea capacității Direcției secretariate permanente a cancelariei de Stat pentru a asigura funcționalitatea eficientă a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului”

(full time)

 

Termen (martie-noiembrie 2019)

 

Scopul general al funcţiei:

Acordarea asistenței în timp util în realizarea activităților Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (în continuare Consiliu) și Secretariatului acestuia și soluționarea problemelor ce pot să apară în decursul desfășurării activităților planificate.

 

Sarcinile de bază:

1. Participarea la planificarea și monitorizarea activităţilor Consiliului și secretariatului acestuia;

2. Organizarea şi protocolarea şedinţelor de lucru, meselor rotunde, altor întruniri ale Consiliului, ale grupurilor de lucru ale acestuia și secretariatului;

3. Participare la elaborarea rapoartelor lunare, anuale de activitate ale Consiliului, ale grupurilor de lucru ale acestuia și secretariatului;

4. Menţinerea corespondenței de intrare şi ieşire aferente activităţilor desfășurate;

5. Arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectului;

6. Alte activități necesare realizării obiectivelor stipulate în Regulamentul Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, grupurilor de lucru și al secretariatului.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază :

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Posedarea limbii de stat;
  • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 

Cerinţe specifice

Studii: Superioare, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul administraţiei publice.

Experienţă profesională: Experiență de lucru cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu societatea civilă activă în domeniul protecției drepturilor copilului;

 

Cunoştinţe:

cunoaşterea sistemului de protecţie a copilului din Republica Moldova; cunoașterea limbii de stat și limbii ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit); cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1, capacități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Abilităţi:

lucru cu circuitul documentelor, cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, comunicare eficientă.

 

Atitudini/comportamente:

spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/ prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

  • formularul de participare (poate fi accesat la https://cancelaria.gov.md/ro/apc/informatii-suplimentare);
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  • copia carnetului de muncă[1];
  • cazier judiciar[2];
  • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;
  • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 27 martie 2019, ora 17:00.

Informaţii referitor la procedura de selectare:

Svetlana Mirca

Telefon –  022.250.237

e-mail: svetlana.mirca@gov.md

 

Adresa poștală – 2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, oficiul 568[1] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării interviului concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.