Codul de procedură penală Nr.122/2003

art 75 Capacitatea de exerciţiu în procesul penal

art 77 Reprezentanţii legali ai victimei, părţii vătămate, părţii civile, bănuitului, învinuitului, inculpatului

art 110 1 Cazuri speciale de audiere a martorului minor

Legea Nr.299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
Codul deontologic al jurnalistului. Protecţia copiilor.
Legea Nr. 30/2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei
HG nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020.
Ordin nr. 902 din 10.09.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de comunicare dintre instituţiile medico-sanitare, instituţiile de sănătate publică şi mijloacele mass-media a informaţiilor care se referă la copii
Ordin ME nr.60/07.02.2014 Regulament comunicare mass media
Codul penal al RM Nr.985/2002

art.21 Subiect al infracţiunii;

art.53 Liberarea de răspundere penală a minorului;

art.93 Liberarea de pedeapsă penală a minorului; 

art.104 Aplicarea măsurilor de constîngere cu caracter educativ
Ghid pentru media “Reflectarea subiectului suicidului în presa”
Codul contravenţional al RM nr.218/2008 (art.16 Răspunderea contravenţională a persoanei fizice)
Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului

Aderarea la Convenție prin Hotărîrea Parlamentului nr.408-XII din 12.12.90. În vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993.

HG Nr.1039/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor

abrogat

HG Nr. 143/2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului
HG Nr. 591/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate
HG Nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
LEGE Nr. 315/2016privind prestaţiile sociale pentru copii
LEGE Nr. 315/2016privind prestaţiile sociale pentru copii
HG Nr. 1106/2016 cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022
HG Nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi
HG Nr.835/2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020
Legea Nr. 215/2016 cu privire la tineret
Convenţia europenă asupra recunoaşterii şi executării deciziilor privind supravegherea copiilor şi restabilirea supravegherii copiilor

Aderarea prin Legea Nr.315 din 18.07.2003

Convenția OIM nr.182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor

Aderarea prin Legea Nr. 849 din 14.02.2002 

Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale
Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1468 din 29.01.1998

Pagini

Justiția juvenilă și executarea pedepsei penale

Codul de procedură penală Nr.122/2003

art 75 Capacitatea de exerciţiu în procesul penal

art 77 Reprezentanţii legali ai victimei, părţii vătămate, părţii civile, bănuitului, învinuitului, inculpatului

art 110 1 Cazuri speciale de audiere a martorului minor

Legea Nr.299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
Codul penal al RM Nr.985/2002

art.21 Subiect al infracţiunii;

art.53 Liberarea de răspundere penală a minorului;

art.93 Liberarea de pedeapsă penală a minorului; 

art.104 Aplicarea măsurilor de constîngere cu caracter educativ
Codul contravenţional al RM nr.218/2008 (art.16 Răspunderea contravenţională a persoanei fizice)

Tratatele/convențiile internaționale

Carta Europeană socială

Carta nr 1996 din 03,05,1996

 

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului

Aderarea la Convenție prin Hotărîrea Parlamentului nr.408-XII din 12.12.90. În vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993.

Convenţia europenă asupra recunoaşterii şi executării deciziilor privind supravegherea copiilor şi restabilirea supravegherii copiilor

Aderarea prin Legea Nr.315 din 18.07.2003

Convenția OIM nr.182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor

Aderarea prin Legea Nr. 849 din 14.02.2002 

Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale
Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1468 din 29.01.1998
Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii
Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1468 din 29.01.1998
Convenția privind lupta impotriva discriminarii în domeniul invățămîntului

Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr 707 din 10.09.1991

Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale

Aderare prin Legea nr 263 din 19.12.2011

Protocolul facultativ la Convenţia privind drepturile copilului cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate

Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 06.02.2004

Protocolul facultativ la Convenţia cuprivire la drepturile copilului referitor la vînzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă

Mass media, mediul online și exprimarea opiniei

Codul deontologic al jurnalistului. Protecţia copiilor.
Legea Nr. 30/2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei
HG nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020.
Ordin nr. 902 din 10.09.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de comunicare dintre instituţiile medico-sanitare, instituţiile de sănătate publică şi mijloacele mass-media a informaţiilor care se referă la copii
Ordin ME nr.60/07.02.2014 Regulament comunicare mass media
Ghid pentru media “Reflectarea subiectului suicidului în presa”

Protecția socială și serviciile sociale pentru copii și tineri

HG Nr.1039/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor

abrogat

HG Nr. 591/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate
LEGE Nr. 315/2016privind prestaţiile sociale pentru copii
LEGE Nr. 315/2016privind prestaţiile sociale pentru copii
Legea asistenței sociale Nr.547 din 25.12.2003
Legea Nr. 123 din 18.06.2010

cu privire la serviciile sociale 

Legea nr. 140 din 14.06.2013

privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

Hotărîrea Guvernului nr.233 din 28.03.2001

privind unele măsuri pentru diminuarea fenomenelor cerşetoriei, vagabondajului şi "copiilor străzii"

Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din 03.12.2004

cu privire la aprobarea normelor naturale de asigurare cu produse alimentare, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, obiecte de igienă personală, jocuri şi jucării pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de copii, şcolile (gimnaziile) - internat de toate tipurile

Hotărîrea Guvernului nr.432 din 20.04.2007

pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea,  educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial

Hotărîrea Guvernului nr.823 din 04.07.2008

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru  serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru  copii cu dizabilităţi

Hotărîrea Guvernului nr. 824 din 04.07.2008

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi

Hotărîrea Guvernului nr. 52 din 17.01.2013

privind aprobarea Regulamentului-cadru  cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc

Hotărîrea Guvernului nr. 732 din 16.09.2013

cu privire la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică

Hotărîrea Guvernului nr. 889 din 11.11.2013

pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social  de sprijin pentru familiile cu copii

Hotărîrea Guvernului nr. 529 din 13.07.2014

cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru Serviciul social „Casă comunitară pentru copii în situaţie de risc”

Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014

pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la  organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală  profesionistă şi a standardelor minime de calitate

Hotărîrea Guvernului nr. 780 din 28.09.2014

cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Hotărîrea Guvernului nr. 441 din 17.07.2015

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi a standardelor minime de calitate

Hotărîrea Guvernului 828 din 20.11.2015

cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei și a structurii-tip a acestuia

Hotărîrea Guvernului 885 din 28.12.2015

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă comunitară” și a standardelor minime de calitate

Hotărîrea Guvrnului nr 898 din 31.12.2015

pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență și protecție a victimilor traficului de fiinţe umane şi a standardelor minime de calitate

 

Cu caracter general

HG Nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
HG Nr. 1106/2016 cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022
HG Nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi
HG Nr.835/2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020
Legea Nr. 215/2016 cu privire la tineret
Codul de Procedură Civilă nr. 225 din 30.05.2003
Codul Contravențional al Republicii Moldova nr 218 din 24.10.2008
Legea nr. 338 din 15.12.1994

privind drepturile copilului

Legea nr. 30 din 09.03.2013

cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei

Hotărîrea Guvernului nr.434 din 23.07.1996

pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vîrste între 5 şi 16 ani

Hotărîrea Guvernului nr. 228 din 28.03.2014

cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrulSistemului naţional de referire

Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 10.06.2014

privind aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020

Hotărîrea Guvernului nr 494 din 12.08.2015

pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului

Hotărîrea Guvernului nr 808 din 29.10.2015
pentru aprobarea reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor
Hotărîrea Guvernului nr 37 din 01.02.2016

сu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzicerea

Familia și copilul

Codul Familiei nr. 1316-XIV din 26.10.2000
Legea nr.45-XVI din 1.03.2007

cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

Legea nr. 99 din 28.05.2010

privind regimul juridic al adopției 

Hotărîrea Guvernului nr. 258 din 03.04.2009

cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuţi

Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 22.07.2011

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova şi a listei serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale

Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 25.07.2011

pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopţii şi aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia

Educația, odihna și sport

Codul Educației al Republicii Moldova nr 152 din 17.07.2014
Hotărîrea Guvernului nr.472 din 29.08.1996

cu privire la pregătirea obligatorie către şcoală a copiilor de la vîrsta de 5 ani

Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011

cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020

Hotărîrea Guvernului nr.471 din 02.07.2012

cu privire la Centrul educaţional pentru copiii bolnavi de cancer

Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14.11.2014

cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 15.05.2015

cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2015 

Hotărîrea Guvernului nr 404 din 16.06.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului şi a structurii-tip a acestuia
Hotarîrea Guvrnului 858 din 17.12.2015

cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020

Suport de ordin financiar și finanțare

Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15.11.2002

cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii 

Hotărîrea Guvernului nr.1733 din 31.12.2002

cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani  şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii  de tip familial

Hotărîrea Guvernului nr.581 din 25.05.2006

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile  de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi  şi cei  aflaţi sub tutelă/curatelă

Hotărîrea Guvernului nr. 900 din 08.08.2006

cu privire la susţinerea financiară a copiilor orfani, cetăţeni ai Republicii Moldova, recomandaţi şi admişi la studii peste hotare

Hotărîrea Guvernului nr. 924 din 31.12.2009

cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă

Hotărîrea Guvernului nr. 870 din 28.07.2014

despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale  şi de meserii,instituţiile de învăţămînt mediu despecialitate şi superior universitar, şcolile de tip internat şi casele de copii

Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 08.10.2014

cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copiii plasaţi în Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc

Hotărîrea Guvernului nr 27 din 01.02.2016

pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002

Sănătate și serviciile sanitare

Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 04.08.2008

cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor suplimentare de sănătate acordate copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt

Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 10.09.2009

cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Comunitar de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 3-(6)7 ani

Hotărîrea Guvernului nr.1182 din 22.12.2010

pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu

Hotărîrea Guvernului nr. 988 din 06.12.2013

cu privire la aprobarea Programului naţional de prevenire şi reducere a mortalităţii şi morbidităţii copiilor prin malformaţii congenitale şi patologii ereditare pentru anii 2013-2017

Hotărîrea Guvenrului nr. 437 din 17.07.2015

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical

Violența și abuz

Hotărîrea Guvernului nr.270 din 08.04.2014

cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului

Organele ce reprezintă și asigură respectarea drepturilor copilului

Hotărîrea Guvernului nr.7 din 20.01.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate